ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(rövid megnevezése más iratokban: ÁSZF)

Hatályos: 2023. február 1.

1. A Szolgáltató alapadatai:

 

Név

PRYMO Kft.

Székhely

H-1027 Budapest, Bem József u. 6 fszt.

Cégjegyzékszám

01-09-300478

Adószám

26992632-2-41

Képviselő

Szakálos Tibor

Bejegyző bíróság

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet

OTP Bank Nyrt.

Telefonszám

+36 30 601 0000

E-mail

[email protected]

Webcím

www.prymo.hu

 

2. Felhasználó:

2.1. Felhasználónak minősül bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, a Szolgáltatóval szerződést köt.

2.2. Felhasználó az a www.prymo.hu honlapon regisztráló, aki a Szolgáltatást rendeléssel igénybe veszi.

2.3. Felhasználónak a Szolgáltatás megrendelése/igénybevétele során kötelező megadni a saját valós adatait, különös tekintettel az alábbi adatokat:

            2.2.1. Teljes név/számlázási név

            2.2.2. Szállítási cím

            2.2.3. E-mail cím

2.2.4. Telefonszám

2.2.5. Adószám

2.2.6. Kapcsolattartó

2.4. Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

2.5. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

2.6. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően Szolgáltató részére megadni. A Szolgáltatót a Felhasználó által megadott hibás vagy valótlan adatokért nem terheli felelősség, az ebből eredő kárért a felelősség a Felhasználót terheli.

2.7. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni. 

2.8. Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe Szolgáltatásait.

2.9. A Felhasználó által a Szolgáltatónak adott hibás vagy valótlan adatok miatt a Szolgáltatónak okozott károkért a felelősség Felhasználót terheli.

3. Szolgáltatás tárgya és tartalma

3.1. A Felhasználó online vagy telefonos megrendelése alapján a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint létrehozott egyedi szerződés szerint, kürtöskalács, illetve egyéb kiegészítő termékek gyártását és ezeknek kiszállítói szolgáltatását nyújtja (továbbiakban Szolgáltatás), terméklista alapján.

3.2. Felhasználó a www.prymo.hu honlapon szereplő kürtőskalács és egyéb kiegészítő termékek kínálatából a kiválasztott terméket telefonon vagy e-mailben rendelheti meg.

3.3. A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.prymo.hu honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.

3.5. Tilos a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele, különös tekintettel az alábbi esetekre:

3.5.1. olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

3.5.2. olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, PRYMO Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;

3.5.3. más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

3.5.4. egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

3.5.5. nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

3.5.6. a prymo.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

3.5.7. elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

3.6. A PRYMO Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki PRYMO Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

4. A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

4.1. Kürtőskalács és egyéb kiegészítő termékek iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le.:

•          e-mailen az [email protected] a termékek megnevezésével,

•          telefonon a +36 30 601 0000 -as számon

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

4.2. Rendelés online felületen:

4.2.1.A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttesen a regisztráció során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

4.2.2. A regisztráció után a Felhasználó a rendszerkezelőtől kap egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználónak új jelszót generálni.

4.3. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

4.4. A rendelés feladásával egyedi szerződés (adásvétel és szállítás) jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között a kiválasztott áruk tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

4.5. Az egyedi szerződés létrejöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.6. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

5. A szolgáltatás díja/Árak

5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az áru kézhezvételénél, a pontos számla alapján történik. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Rendelés alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, terméklista alapján kiállított számla ellenében, az átvétel helyszínén köteles megfizetni.

5.2. A Szolgáltatás tárgyát képező áruk mindenkor hatályos árait a Szolgáltató honlapján (shop.prymo.hu) elérhető terméklistái tartalmazzák. A terméklistán nettó árak szerepelnek, amelyeket terheli a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő ÁFA.

5.3. A szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató kizárólag a megrendelés leadásakor érvényben lévő terméklistában szereplő árakon tudja a megrendelést teljesíteni.

5.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás Díjában való változtatás jogát fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja.

5.5. A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

5.6. Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.

5.7. A Szolgáltató a kürtőskalács árváltoztatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a www.prymo.hu honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban értendőek.

5.8. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

5.9. Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

 

6. A fizetés módja:

6.1. Készpénzzel történő fizetés esetén a Felhasználó a Rendelés átvételekor köteles a PRYMO Kft. munkatársa vagy megbízottja részére a Rendelés értékét készpénzzel teljesíteni, számla ellenében.

6.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, a Felhasználótól bankkártyás-, vagy előre fizetést kérjen.

6.3. A Felhasználó a számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.

7. Rendelés lemondása/módosítás:

7.1. Felhasználónak a Rendelés lemondására a termékek kiszállítását megelőző munkanap 15.00. óráig van lehetősége. Ezt követően a Felhasználónak a Rendelés módosítására vagy lemondására nincs lehetősége.

7.2. Felhasználó a Rendelés lemondását vagy módosítását a Szolgáltató [email protected] e-mail címén vagy a telefonon a +36 30 601 0000 telefonszámon tudja.

8. Kiszállítás:

8.1. A kiszállítás a meghatározott nap reggel 6 és délután 21 óra között történik PRYMO Kft. munkatársai vagy megbízottjai által. A termék helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre nem látható vagy elháríthatatlan körülmények miatt változhat.

8.2. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt árut a megadott helyen és időpontban nem veszi át, a Szolgáltató jogosult kizárólag saját telephelyén teljesíteni a megrendelést.

8.3. PRYMO Kft. fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására.

8.4. Ha a Szolgáltató a szerződést késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudja teljesíteni, – áru, készlethiány vagy más ok miatt – haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

8.5. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy kizárólag az előre meghatározott – a Szállítási Helyek menüpontban felsorolt – helyekre vállalja a Rendelés kiszállítását. Az ettől eltérő kiszállítási címekre leadott rendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni.

8.6. A teljesítéstől, azaz az áru átadásától a kárveszély a Felhasználóra száll át. A Felhasználó képviseletében az áru átvételére magát jogosítottnak feltüntető személyt – ha a körülményekből más nyilvánvalóan nem következik – az átvételre és azzal kapcsolatos nyilatkozattételre feljogosított személynek kell tekinteni.

8.7. A Felhasználó felelőssége a Rendelésnek a Felhasználó részére történő átadásakor a termék és a termék csomagolása állapotának ellenőrzése. A Felhasználó köteles a PRYMO Kft. kiszállító munkatársa, vagy megbízottja előtt a Rendelés átadásának időpontjában ellenőrizni a Rendelés állapotát, hibátlan csomagolását, a termék tulajdonságait.

8.8. Amennyiben a Rendelés Felhasználó részére történő átadása során a Felhasználó a Rendelésben, hibát tapasztal, úgy köteles a PRYMO Kft. munkatársával vagy megbízottjával jegyzőkönyvet felvetetni.

8.9. A Felhasználó a Rendeléssel vagy a PRYMO Kft. tevékenységével kapcsolatos Felhasználói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

PRYMO Kft. Ügyfélszolgálata: +36 30 601 0000

E-mail cím: [email protected]

Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6 fszt.

8.10. Felhasználó köteles a Rendelés hibájával kapcsolatban a PRYMO Kft-vel azonnal felvenni a kapcsolatot a Rendelés hibájának pontos és részletes megnevezésével. 

8.11. A Rendelés Felhasználó részére történő teljesítése után a Rendelés hibájával kapcsolatos panaszt nem áll módunkban elfogadni.

8.12. A Rendeléssel kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

8.13. A Felhasználó a Szolgáltatóval létrejött Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban fennálló panaszát a Szolgáltató e-mail címén ([email protected]), a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának telefonszámán (+36 30 601 0000), vagy a Szolgáltató székhelyére (1027 Budapest, Bem József u. 6 fszt.) megküldött ajánlott postai küldemény útján tudja közölni a Szolgáltatóval.

8.14. A Szolgáltató a 8.12. pontban foglalt esetben a Felhasználó panaszát legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

8.15. A Szolgáltató a Rendelésről készült szállítólevelet kizárólag e-mailen küldi meg Felhasználónak, az általa megadott e-mail címre, melynek érvényességéért a Felhasználó felel.

8.16. Amennyiben a Felhasználó, a Rendelés átvételétől számított 48 órán belül nem kéri a Rendelésben foglalt kürtőskalács mennyiségének javítását, úgy a Rendelés átvételétől számított 48 óra leteltével, automatikusan nyilatkozik a szállítólevélben foglalt adatok helyességéről és elismeri a szállítólevélben foglalt adatok helyességét.

8.17. Az átvett termékekhez kapcsolódó kísérő dokumentum: terméklista és számla valóságtartalmát, azaz az átvett áru fajtáját és mennyiségét a Felhasználó a termékek átvételekor a számla azonnali kiegyenlítésével is elismerheti.

 

9. Minőségi garancia

9.1. A Pest Megyei legkorszerűbb eszközökkel felszerelt üzemünkben minden feltétel adott a több féle ízből álló termékpaletta minőségi gyártására, tárolására. Szállítói hálózatunk az ország teljes lefedettségén biztosítja partnereink számára a folyamatos kiszállítást. A szükséges technikai feltételek, háttér eszközök a következőek:

•          230 V

•          vízvételi lehetőség

9.2. Termékeink -18 Celsius fokon, felbontatlanul 6 hónapig őrzik meg szavatosságukat.

9.3. A  PRYMO hivatalos allergénkommunikációja az allergén infók oldalon, illetve a termékek etikett címkéjén található, ettől eltérő nyomdai anyagokért és egyéb kiadványokért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, súlyos ételintolerancia esetén minden esetben tájékozódjon honlapunkon, vagy munkatársunknál az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: [email protected]

PRYMO Kft. Ügyfélszolgálata: +36 30 601 0000

10. Kedvezmények igénybevétele:

10.1. A kedvezmények visszavonásig érvényesek, melyekről a PRYMO Kft., mind a www.prymo.hu weboldalon, mind egyéb (FB, hírlevél) fórumokon értesíti felhasználóit.

10.2. A kedvezményeket csak az arra jogosultak vehetik igénybe.

11. Felhasználói nyilatkozat

11.1. A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi Szabályzat (https://prymo.hu/adatvedelmi-tajekoztato) teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

11.2. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató részére a mindenkori Szolgáltatás díját, terméklista alapján, az egyedi Szerződésben meghatározott határidőig teljesen megfizeti.

11.3. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybevétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

11.4. Felhasználó kijelenti, hogy a PRYMO Kft. Szolgáltatását a jelen ÁSZF, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

12. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

12.1. A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató felé köteles teljes mértékben helytállni minden olyan, a Szolgáltató részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásából vagy mulasztásából ered, azzal kapcsolatban merült fel vagy azzal függ össze. (Pl. helytelen kiszállítási cím, érvénytelen e-mail cím stb.).

12.2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő igényéről és az ebből eredő kártérítési követeléséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

13. Vitarendezés, illetékességi kikötés

13.1. Szolgáltató és Felhasználó vállalja, hogy a vitás ügyeiket elsősorban békés úton, a felek közötti közvetlen egyeztetéssel próbálják meg rendezni.

13.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy elsődleges célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeik kielégítésének a biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés.

13.3. Amennyiben a vitás ügy Felek között történő békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

14. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

14.1. A www.prymo.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője PRYMO Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a PRYMO Kft. sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

• nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

• nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;

• nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a PRYMO Kft. jóváhagyása nélkül;

• nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

• nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

• nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

• nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

• nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

14.2. A weboldalon megjelenő tartalmak egy harmadik személy szellemi tulajdonában állnak melyről bővebben itt olvashat:

www.prymo.hu/szerzoi-jogok

15. A Felhasználási Feltételek módosítása

15.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy – a Felhasználó előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan a jövőre tekintettel módosítsa. A Felhasználó a módosított és közzétett ÁSZF hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával automatikusan elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

16. Egyéb rendelkezések:

16.1. Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Felhasználó és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

16.2. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

16.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

16.4. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.5. Szerződő felek a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a PRYMO Kft. szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

16.6. A Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással teljesítésével kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létrejött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF szabályai az alkalmazandóak, melyek az egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és amelyeket a Felhasználó az egyedi Szerződés aláírásával elfogad.

16.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött egyedi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő szerződések vonatkozásában. A PRYMO Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor.


Budapest

2023. február 1.

PRYMO Kft.